Algemene voorwaarden

Definities, algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Robuustesauna.nl: Handelsonderneming en dienstverlening Mokkink handelend onder de naam www.robuustesauna.nl gevestigd te Bleumkeskamp 10B 7261 AR Ruurlo / Hamelandweg 11 7251 JZ Vorden Afnemer: de wederpartij van Robuustesauna bij de overeenkomst.

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, iedere overeenkomst en (online) bestelling tussen Robuustesauna en haar afnemer, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden worden door Robuustesauna niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Robuustesauna behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te kunnen aanpassen. Deze veranderingen zijn voor de afnemer op de site www.Robuustesauna.nl zichtbaar.

 

Totstandkoming van de overeenkomst, aanpassingen
Onze aanbiedingen op de website en offertes zijn vrijblijvend.

Gegevens met betrekking tot de aangeboden producten, zoals eigenschappen, maten, gewichten, uiterlijk, afbeeldingen en kwaliteit, dienen als voorbeeld, gelden slechts bij benadering en zijn niet bindend. Hout is een natuur product. Afwijkingen in kleur en materiaal zijn mogelijk. Hout bezit de eigenschap om te zwellen en te krimpen, hierdoor zijn vormveranderingen mogelijk. Dit zijn geen redenen tot ontbinding of annulering en vallen niet onder de garantie.

Een schriftelijke (ook per mail), telefonische bestelling, een bestelling in de webshop is een bindende overeenkomst. De afwikkeling van de overeenkomst wordt per mail naar de afnemer verzonden. Een overeenkomst komt tot stand met een opdrachtbevestiging. betaling of levering. Robuustesauna maakt de overeenkomst op.

 

Prijs

  1. Onze algemene prijsopgaven (offerte, internet) zijn vrijblijvend. De prijs is definitief op het moment van bestellen.
  2. Onze prijsopgaven zijn exclusief leverings-en verzendkosten en montagekosten. Deze worden als onderdeel in de offerte opgenomen en krijgen een aparte prijsaanduiding in de totaalprijs.
  3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
  4. Robuustesauna heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 

Betaling en verzuim

  1. Betaling geschiedt uitsluitend vooraf per bank overschrijving of direct bij aflevering. Andere betalingsmogelijkheden dienen vooraf schriftelijk afgesproken te worden.
  2. Wanneer de afnemer het vooraf in rekening gebrachte bedrag niet tijdig betaald, is Robuustesauna gerechtigd om de levering van producten op te schorten tot het volledige bedrag van de rekening voldaan is. Verzuimd de afnemer de betaling, dan is Robuustesauna gerechtigd om, vanaf dat moment, een rente van 5% te rekenen over het opeisbare bedrag. Is de afnemer ondernemer dan wordt er een extra boeterente geheven van 8% over de basisrente van 5%. Indien wij een hogere verzuimschade kunnen aantonen, dan maken wij deze geldig.

 

Eigendomsvoorbehoud

De door Robuustesauna geleverde zaken blijven het eigendom van Robuustesauna totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle met Robuustesauna gesloten overeenkomsten is nagekomen. Door Robuustesauna afgeleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden bewerkt, verwerkt of doorverkocht. De afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig recht op te vestigen. Indien de afnemer zij verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Robuustesauna gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen.

 

Levertermijn en overmacht

De overeengekomen levertermijn is geen bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Robuustesauna zal terzake nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, hoe ook genaamd, door afnemer dan wel (derden) te lijden. Afnemer vrijwaart Robuustesauna terzake voor aanspraken van derden. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Robuustesauna zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Robuustesauna, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Robuustesauna afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Robuustesauna opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Robuustesauna niet mogelijk is en langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Robuustesauna als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Controle en garantie

De afnemer dient de goederen direct na aflevering te controleren. Eventuele gebreken of ontbrekende onderdelen dienen binnen 7 dagen na de levering aan Robuustesauna kenbaar te worden gemaakt. In een dergelijk geval zal Robuustesauna zo spoedig mogelijk overgaan tot reparatie of een vervangend of het ontbrekende onderdeel leveren. Op de goederen wordt een garantie gegeven van 2 jaar. Dit betekent dat Robuustesauna indien er sprake is van aanwijsbare materiaal-of fabricagefouten de gebrekkige delen, naar haar keuze, gratis vervangt of repareert of dat Robuustesauna het netto factuurbedrag van enkel de gebrekkige delen vergoedt, zonder dat er enig verplichting tot schadevergoeding aan haar kant zal zijn.

 

Aansprakelijkheid en verjaring

Robuustesauna kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van overmacht of enige daad of nalatigheid van de klant.

Robuustesauna is niet aansprakelijk voor schade doordat Robuustesauna is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Robuustesauna is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de goederen niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt, vervoert of monteert. Robuustesauna is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan de goederen, door verkeerd of ondeskundig gebruik, montage in strijd met montagevoorschriften of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing. Robuustesauna is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, vertragingsschade en indirecte schade. Indien Robuustesauna aanprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Robuustesauna beperkt tot het factuurbedrag, althans tot het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle aanspraken jegens Robuustesauna die niet binnen 2 maanden na hun ontstaan bij Robuustesauna zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Aansluiting elektrische installaties.

Alle door Robuustesauna geleverde elektrische installaties zoals: elektrische saunakachels en saunaverlichting dient door een erkend installateur aangesloten te worden. Voor de aansteling van een erkend installateur en het verzorging van de installatie is de afnemer volledig verantwoordelijk. Saunakachels en saunaverlichting wordt ten allertijden zonder bekabeling geleverd door Robuustesauna. Enkel het ophangen van de saunakachel wordt bij montage door Robuustesauna voorzien.

 

Rechtskeuze

Op elke overeekomst tussen Robuustesauna en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Robuustesauna worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Robuustesauna gevestigd is.

× Hoe kunnen wij u helpen?